Omezení svobody projevu

Tato sekce se zabývá  řešením problémů v mediálním prostoru, které se týkají především problematiky svobody projevu (slova), trestných činů pomluvy a  dalšími otázkami, např. popírání komunistických a nacistických zločinů. Jsou zde vymezeny některé základní otázky, týkající se této problematiky a na konci stránky jsou uvedeny i související odkazy na zákony a soudní judikaturu. Níže v naší sekci jsou uvedeny časté otázky, týkající se této problematiky, ve kterých se můžete dozvědět, co vám hrozí za trestný čin pomluvy nebo, jak se můžete proti pomluvě bránit, kde jsou hranice svobody projevu, jaké jsou v českém právu verbální trestné činy a jaké jsou možnosti případné obrany. 

ilustrční obrázek

Otázky a odpovědi


Je pomluva trestným činem?

Ano, pomluva je v českém právním systému trestným činem, každý rok je v České republice za pomluvu odsouzeno několik lidí. Například v roce 2006 si za ni odpykával…

Ano, pomluva je v českém právním systému trestným činem, každý rok je v České republice za pomluvu odsouzeno několik lidí. Například v roce 2006 si za ni odpykával dokonce nepodmíněný trest v pardubické věznici pražský právník Petr Partyk.

Přečtěte si podrobnosti
Právní předpisy
 • § 184 zákona č. 40/2009, trestního zákoníku

Jak poznám, že na mě byl spáchán trestný čin pomluvy?

Pomluva musí splňovat pojmové znaky, které jsou obsaženy v § 184 zákona č. 40/2009. Někdo o jiném musí sdělit nepravdivý údaj, a tento údaj musí svou závažností značnou…

Pomluva musí splňovat pojmové znaky, které jsou obsaženy v § 184 zákona č. 40/2009. Někdo o jiném musí sdělit nepravdivý údaj, a tento údaj musí svou závažností značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu. Například pokud někdo bude o někom nepravdivě rozhlašovat, že pije alkohol v práci a tento člověk z tohoto důvodu poté o práci přijde, mohl být spáchán trestný čin pomluvy.

Přečtěte si podrobnosti
Právní předpisy
 • § 184 zákona č. 40/2009, trestního zákoníku

Mohu jít za pomluvu do vězení?

Ano, je možné být odsouzený i trestem odnětí svobody až na 2 roky nebo zákazem činnosti, jestliže pachatel spáchal čin pomluvy tiskem, filmem, rozhlasem, televizí,…

Ano, je možné být odsouzený i trestem odnětí svobody až na 2 roky nebo zákazem činnosti, jestliže pachatel spáchal čin pomluvy tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Přečtěte si podrobnosti
Právní předpisy
 • § 184 zákona č. 40/2009, trestního zákoníku

Mohu se proti pomluvě bránit?

Ano, každý má svá práva garantována Listinou základních práv a svobod, v tomto případě v čl. 10, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a…

Ano, každý má svá práva garantována Listinou základních práv a svobod, v tomto případě v čl. 10, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. Listina také garantuje ochranu každého před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života, na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. V českém právu existují 2 způsoby ochrany před pomluvou, jedním z nich je civilní žaloba. Pokud by civilní žaloba nebyla úspěšná, je zde ještě trestněprávní možnost ochrany - podání trestního oznámení.

Zdroje:

 • Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 11 Tdo 665/2004, ze dne 23.6.2004
Přečtěte si podrobnosti
Právní předpisy
 • Listina základních práv a svobod čl. 10
 • § 184 zákona č. 40/2009, trestního zákoníku

 

Co je to nenávistný projev (tzv. hate speech)

Jedná se o projev zaměřený proti jisté odlišné menšině (rasové, etnické, národní..). Je to diskriminující forma agrese, která ničí důstojnost jednotlivců náležejících ke…

Jedná se o projev zaměřený proti jisté odlišné menšině (rasové, etnické, národní..). Je to diskriminující forma agrese, která ničí důstojnost jednotlivců náležejících ke skupině, jenž je napadána. A může být považována za trestný čin.

Přečtěte si podrobnosti
Právní předpisy
 • § 356 zákona č. 40/2009, trestního zákoníku

Jak velký může být trest za popírání komunistických nebo nacistických zločinů?

Trest za popírání komunistických zločinů, stejně tak jako nacistických nebo zločinů proti lidskosti, je podle zákona stanoven na trest odnětím svobody po dobu 6 měsíců…

Trest za popírání komunistických zločinů, stejně tak jako nacistických nebo zločinů proti lidskosti, je podle zákona stanoven na trest odnětím svobody po dobu 6 měsíců až 3 let.

Přečtěte si podrobnosti
Právní předpisy
 • § 405 zákona č. 40/2009, trestního zákoníku

Je svoboda projevu (slova) nějakým způsobem omezena?

Svoboda projevu je zaručena čl. 17 Listiny základních práv a svobod. Tento článek nám zaručuje svobodu projevu a právo na informace..., ovšem i svoboda projevu je…

Svoboda projevu je zaručena čl. 17 Listiny základních práv a svobod. Tento článek nám zaručuje svobodu projevu a právo na informace..., ovšem i svoboda projevu je určitým způsobem omezena ze zákona. Mezi takové omezení můžeme například řadit trestný čin pomluvy, projev sympatií k hnutí směřejícímu k potlačení práv a svobod člověka nebo popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia.

Četné zákony ukládají mlčenlivost o různých v zákoně uvedených skutečnostech a tím vytvářejí zákonná, resp.profesionální tajemství – Listina sama tak činí v čl.13, který ukládá tajemství listovní a tajemství dopravovaných zpráv, a krom toho existují tajemství státní, tajemství služební, bankovní, lékařské, povinnost mlčenlivosti soudců, advokátů, notářů. Tato zákonná tajemství, resp.povinnost mlčenlivosti omezují právo na informace nepřímo – zpravidla totiž nezakazují nikomu tyto informace získávat, nýbrž je podávat. Získá-li někdo informace, aniž přitom sám porušil právo, získal je v souladu s čl.17 a má právo je i rozšiřovat.

Zdroje:

 • Komentář k Listině základních práv a svobod
Přečtěte si podrobnosti
Právní předpisy
 • Listina základních práv a svobod čl. 17

 

Jaké verbální trestné činy existují v českém právu?

Mezi verbální trestné činy v českém právu můžeme zařadit popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia, projev sympatií k hnutí směřujícímu k…

Mezi verbální trestné činy v českém právu můžeme zařadit popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia, projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka, podněcování k rasové nenávisti. V uvedených zdrojích lze nalézt nález Ústavního soudu, kde se Ústavní soud zabýval právě projevem sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Dalšími verbálními trestnými činy, tj. takových, které jsou spáchány slovním projevem, jsou například výtržnictví ( § 358 TrZ), podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (§ 356 TrZ), hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob (§ 355 TrZ), podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka ( § 403 TrZ) nebo popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia (§ 405 TrZ).

Trestní zákon uvádí v ustanovení jen demonstrativní výčet jednání, která mohou mít povahu i verbálních trestných činů, a jejich další možné formy ponechává na výkladové praxi. Pro to, aby verbální projevy určitého charakteru učiněné veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném byly posuzovány jako trestné činy, je předpokladem potřebná povaha a závažnost trestného činu (resp. společenská škodlivost).

Zdroje:

 • Nález Ústavního soudu ČR ze dne 26. 3. 2009 sp. zn. I. ÚS 3108/08
Přečtěte si podrobnosti
Právní předpisy
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku

 

Co mohu považovat za trestný čin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia?

Skutková podstata tohoto trestného činu se naplní, jakmile někdo začne popírat, zpochybňovat, schvalovat nebo ospravedlňovat komunistické nebo nacistické zločiny,…

Skutková podstata tohoto trestného činu se naplní, jakmile někdo začne popírat, zpochybňovat, schvalovat nebo ospravedlňovat komunistické nebo nacistické zločiny, konkrétním příkladem je popírání holocaustu. V uvedených zdrojích lze nalézt odkaz na rozsudek Nejvyššího soudu v otázce popírání genocidia.

Zdroje:

 • Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. června 2008, sp. zn. 10 T 104/2007
Přečtěte si podrobnosti
Právní předpisy
 • § 405 zákona č. 40/2009, trestního zákoníku

 

Jakým tvrzením už dochází k popírání holocaustu?

O popírání holocaustu se jedná v případě použití např. takovýchto vět: 1. plynové komory nebyly určeny k popravám 2. za druhé světové války neexistovalo plánovité…

O popírání holocaustu se jedná v případě použití např. takovýchto vět: 1. plynové komory nebyly určeny k popravám 2. za druhé světové války neexistovalo plánovité vraždění Židů 3. Adolf Hitler nevěděl o systematické genocidě Židů 4. neexistovaly vyhlazovací tábory jako specifická kategorie
Přečtěte si podrobnosti

Je možné ještě v některé zemi popírat holocaust?

Ano některé země nemají žádný zákonem stanový zákaz popírání holocaustu, mezi tyto země patří například Itálie, Rusku, USA a další. V České republice je popírání…

Ano některé země nemají žádný zákonem stanový zákaz popírání holocaustu, mezi tyto země patří například Itálie, Rusku, USA a další. V České republice je popírání holocaustu zakázáno od roku 2000.
Přečtěte si podrobnosti

Co je to podněcování k rasové nenávisti?

Toto je vysvětleno v § 356 odst. 1, zákona č. 40/2009 Sb., kde je stanoveno, že kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství,…

Toto je vysvětleno v § 356 odst. 1, zákona č. 40/2009 Sb., kde je stanoveno, že kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

Přečtěte si podrobnosti
Právní předpisy
 • § 356 zákona č. 40/2009, trestního zákoníku